Tumblr Mouse Cursors
I'm a Angel
I'm a Angel
Hey i'm Rachel.Bienvenue;This blog about:shoes,stars,food,fashion,girls and boys...I love my fan <3I live in France!!
Home Theme Ask me,question English/French Submit

Е.Л.Джеймс (via justmarinaa)
но той те обича (via diamonds-and-gold-x)

(via diamonds-and-gold-x)

Сгуших се в него, затворих очи, носът ми опираше във врата му, главата ми беше на рамото му. Вдишах аромата му. Освободих съзнанието си и за миг си позволих да си представя, че ме обича.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter